HomeUitleg Voor wie CreditsEmail consultBlogContact

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: Sexpower, gevestigd en kantoorhoudende te (4146 RT ) Ossendrecht aan de Molendreef 125.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Sexpower een Overeenkomst sluit.

Overeenkomst: de overeenkomst tot het verlenen van diensten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van deze algemene voorwaarden.

Website: het online platform waar de dienstverlening plaatsvindt: Sexpower.online en Eroconsult.nl

Consulent: een natuurlijk persoon met wie Consument via de Website in het kader van de dienstverlening contact kan leggen.

Privacy voorwaarden: de voorwaarden van Ondernemer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 2: Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn, bij uitsluiting van ieder andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Ondernemer en Consument, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand doordat de Consument een account aanmaakt op de Website.

Artikel 4: Dienstverlening

De dienstverlening van Ondernemer bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om contact met een Consulent te leggen met betrekking tot het verkrijgen van inzichten, alsmede het verlenen van diensten, coaching, therapie en het geven van advies en begeleiding op het gebied van persoonlijke en seksuele ontwikkeling.

De dienstverlening is puur bedoeld voor informatieve doeleinden en aan de uitspreken van onze Consulenten kunnen geen rechten worden ontleend. Wij doen ons best juiste informatie te verstrekken.

Ondernemer kan aanvullende eisen stellen aan de Consument die van de dienstverlening gebruik wil maken. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van de Overeenkomst duidelijk vermeld.

Artikel 5: Gedrag van Consument

Het is Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
  • bedreigende taal te gebruiken naar de Consulent;
  • onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te gebruiken;
  • racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
  • inloggegevens aan derden te verstrekken. Inloggegevens blijven strikt persoonlijk.
Consument accepteert, dat Ondernemer de door hem aangeleverde gegevens en het gedrag van de Consument kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6: Bescherming persoonsgegevens

Op het gebruik van de Website zijn de Privacy voorwaarden van Ondernemer van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van Consument worden verwerkt. Ondernemer houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

Artikel 8: Verwijdering/blokkade account

Consulent kan het account te allen tijde via de Website (laten) verwijderen. Als een Consument in strijd handelt met het gestelde artikel 5 kan Ondernemer, zonder voorafgaande aankondiging, het account van Consument blokkeren of verwijderen, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding en/of compensatie. Ondernemer stelt Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.

Artikel 9: Betaling

Betaling voor de Dienstverlening vindt plaats door middel van aangekochte credits.

Credits zijn via de Website verkrijgbaar.

Betaling van de credits geschiedt via een online betaaldienst.

Credits zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar.

Credits zijn tot 2 jaar na aankoopdatum geldig en komen daarna automatisch te vervallen.

Artikel 10: Overmacht

Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaronder in de wet en de rechtspraak wordt begrepen, verstaan elke van de wil van Ondernemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Consument kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was te voorzien. Onder overmacht wordt verder in elk geval - maar niet uitsluitend - verstaan: dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Ondernemer verhinderen of beperken. In geval van overmacht zal de uitvoering van de Overeenkomst door Ondernemer worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11: Gebruik Dienstverlening

Consument is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de inloggegevens voor het account.
Consument is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van Consument worden gedaan.

Indien derden zich toegang verschaffen tot het account van Consument, dient Consument dit onmiddellijk na ontdekking aan Ondernemer te melden.

Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Consument mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn account door derden.

Consument vrijwaart Ondernemer volledig, onherroepelijk en onvoorwaardelijk van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het account van Consument.

Artikel 12: Onderhoud, storingen en aansprakelijkheid voor onderhoud en storingen

Ondernemer spant zich in om de dienstverlening aan Consument zonder storingen te laten verlopen. Ondernemer kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.

Ondernemer kan op elk gewenst moment onderhoud uitvoeren of laten uitvoeren aan het netwerk, servers, websites e.d. Als gevolg daarvan kunnen diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. Ondernemer streeft ernaar de overlast hiervan zoveel mogelijk te beperken. Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die hieruit kan ontstaan bij Consument en/of derden. Ondernemer zal onderhoud, voor zover mogelijk, van tevoren bekend maken via de Website.

Indien omstandigheden Ondernemer noodzaken direct onderhoud uit te (laten) voeren (ingeval van bijvoorbeeld storingen) dan bestaat de mogelijkheid dat Ondernemer geen tijdige aankondiging kan geven. Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die hieruit kan ontstaan bij Consument en/of derden. Beschikbaarheid van diensten en/of websites van Ondernemer wordt niet gegarandeerd. Storingen en onderhoud kunnen voor (tijdelijke) uitval van de Dienstverlening zorgen. Ondernemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van deze uitval voor Consument en/of derden.

Artikel 13: Slotbepalingen

Ondernemer is gerechtigd om eenzijdig wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Ondernemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Consument ter beschikking stellen.

De rechtsverhouding tussen Ondernemer en Consument wordt alleen beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Ondernemer en Consument die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien Consument zijn woonplaats in het buitenland heeft. Ondernemer en Consument zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten